Hosszas hallgatás után végre megszólalt az EHÖK, az egyetemi modellváltásban sokak szerint – például Nemes Balázs – ők lehetnek a mérlegnyelve. Állítólag az igenek és a nemek fej-fej mellett álltak, így gyakorlatilag az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szava a döntő a szavazáson. Ők pedig igennel fognak szavazni, így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy megvalósul a modellváltás, amit egyébként a hallgatók, dolgozók, egyetemi polgárok többsége szerda este elutasított.

Ahogy az EHÖK írja

„…a január 21-i Szenátusi ülésen az alábbi határozati javaslatotokat kívánja a PTE Szenátusa elé terjeszteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat:

  1.       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatók számára a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges – legalább a jelenleg elérhető volumenben – a szociális- és tanulmányi ösztöndíjakat, továbbá a hallgatói önkormányzatok feladatellátásához biztosított tárgyi és pénzügyi feltételeket, valamint gazdálkodási jogosultságokat.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elsődleges minimumfeltételnek tekinti, hogy a hallgatók szociális- és tanulmányi ösztöndíja egy esetleges átalakulást követően legalább a jelenleg elérhető mértékben továbbra is biztosításra kerüljön. Feltételnek tekintjük, hogy a hallgatói közösség olyan alapvető értékei, mint a hallgatói önkormányzatiság, az önszerveződő diákkörök térítésmentes teremhasználata, vagy a hagyományos kari hallgatói rendezvények (szaknapok, gólyabálok, évkönyvek) tárgyi és pénzügyi feltételei változatlan módon biztosításra kerüljenek.

  •       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a továbbiakban is változatlan formában biztosítani szükséges a hallgatói önkormányzatok jelenlegi egyetemi szabályzatokban biztosított véleményezési és egyetértési jogait a hallgatókat érintő kérdésekben.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy egy esetleges modellváltás esetén a továbbiakban is biztosításra kerüljön a hallgatók azon joga, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint mellékletei esetén – a hallgatókat érintő kérdésekben – véleményezési és egyetértési joggal rendelkezzenek: legyen szó akár a hallgatók térítési és juttatási ügyeit meghatározó TJSZ-ről, vagy a tanulmányi és vizsgarendet meghatározó TVSZ-ről. Ez az egyetértési jog garantálja, hogy ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem lesz lehetséges hallgatói egyetértés nélkül átírni a tanulmányainkat, juttatásainkat meghatározó peremfeltételeket.

  •       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a hallgatói önkormányzatok a jelenleg meghatározott feltételek szerint huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt a Szenátusba és a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekbe.

Alapfeltételnek tekintjük, hogy a hallgatók számára a hallgatói ügyeket közvetlenül érintő egyetemi és kari testületekben képviselőiken keresztül továbbiakban is a jelenleg hatályos arány szerinti képviselet kerüljön biztosításra: legyen szó akár az Egyetem legfőbb döntéshozó szervéről, a Szenátusról, a Kari Tanácsról, vagy a kari Tanulmányi Bizottságokról.

  •       A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata és Doktorandusz Önkormányzata állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során a váltáshoz szükséges feltételnek tekinti az átalakulást követően azon kitételt, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány Kuratórium tagjainak kijelölésére jogosult személy vagy testület egy főt az Egyetemi Hallgatói Önkormázat Küldöttgyűlése javaslatára nevez meg. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése javaslattétele során köteles a Doktorandusz Önkormányzat véleményét kikérni a tárgykörben.

Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben átalakulásra kerül sor, és az egyetem fenntartását esetleg egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány veszi át, annak Kuratóriumában az egyetemi polgárság legnépesebb csoportja, a hallgatók is képviseltetve legyenek. Ezen okból feltételnek tekintjük, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése a Doktorandusz Önkormányzat véleményének kikérését követően jogosult legyen javaslatot tenni a Kuratórium egy tagjának személyére, ezzel biztosítva a hallgatóság hangjának megjelenését a fenntartói döntéshozatal során.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a fenti garanciák megteremtését egy esetleges modellváltás során szükséges feltételnek tekinti, és kizárólag olyan szándéknyilatkozat vagy szenátusi határozat elfogadását támogatja, melyben e feltételek érvényesülnek. Amennyiben a PTE Szenátusa határozati javaslatok tartalmának elfogadásával biztosítja a hallgatói jogokat garantáló feltételeket, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat támogatja, hogy az Egyetem Vezetése további tárgyalásokat folytasson az esetleges modellváltással kapcsolatban a fenntartóval.